بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر سبک‌های عاطفی نوجوانان کار 12 تا 18 ساله

شماره جاری: شماره های 37 و 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 25 - 20
نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان:
  • رایحه ذوالنوریان، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه. E - mail:Raya5656@yahoo.com    
  • دکتر فاطمه شاطریان محمدی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دکترای سنجش و اندازه گیری از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم  و تحقیقات E - mail:fshaterian@yahoo.com

    چکیده
هدف پژوهش حاضر، شناسایی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر سبک‌های عاطفی نوجوانان کار بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه نوجوانان کار 12 تا 18 ساله منطقه 2 تهران (شمیرانات) می‌شد، که زیر نظر بهزیستی فعالیت می‌کنند. از میان این کودکان، 30  نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، در گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه سبک‌های عاطفی‌ هافمن و کاشدن استفاده شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون بود. گروه آزمایش (15 نفر از نوجوانان کار) به مدت 10 جلسه دو ساعته از آموزش مهارت‌های مقابله‌ای برخوردار شدند، در حالی که گروه شاهد، تحت این آموزش قرار نگرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که، میانگین گروه آزمایش در پس آزمون در هر سه متغیر "سبک عاطفی" (سازگاری، پنهان کاری و تحمل)، نسبت به پیش آزمون افزایش یافته است، در حالی که در گروه شاهد، چنین افزایشی مشاهده نگردید. بنابراین، با توجه به یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که آموزش مهارت‌های مقابله‌ای، بر بهبود سبک عاطفی نوجوانان کار تأثیر گذار بوده و می توان از آن به عنوان یک روش اثربخش استفاده نمود.
واژگان کلیدی : سبک‌های عاطفی، مهارت‌های مقابله‌ای، نوجوانان کار
 

مشاهده متن کامل مقاله
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بهزیستی استان تهران است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است
پیوندها
منوی اصلی