بررسی و مقایسه خودافشاگری و سلامت روان در افراد با عملکرد های نیمکره های راست و چپ غالب

شماره جاری: شماره های 37 و 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 31 - 26
نوع مقاله: پژوهشی
نویسندگان:
  • انسیه کریمی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار، ایران.کارشناس خط 123 اورژانس اجتماعی، مرکز بهزیستی نواب صفوی E-mail: karimi_nc@yahoo.com
  • دکترداوود معنوی پور،دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران. عضو هیئت علمی و مدیر گروه دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
چکیده
هدف این پژوهش، مقایسه سلامت روان و خودافشاگری در افراد راست برتر و چپ برتر بود. جامعه آماری شامل کارمندان اداره بهزیستی شهر تهران و دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه ملی درسال 95- 1394 می شد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه (غیر تصادفی)، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه ( 50 نفر راست برتر و 50 نفر چپ برتر) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، ازپرسشنامه سلامت روان معنوی پور، خودافشاگری (مهریزی، معنوی پور) و پرسشنامه سنجش برتری نیمکره‌های مغز (واگنر و ولز) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد؛ بین میانگین سلامت روان و خودافشاگری در افراد راست برتر و چپ برتر، تفاوت معناداری وجود دارد و سلامت روان در افراد چپ برتر، بیشتر از راست برترها است. بین خرده مقیاس‌های خودافشاگری در گروه راست برتر و چپ برتر نیز تفاوت وجود داشت. به نحوی که میزان عدم واقع بینی در گروه چپ برتر، بیشتر از راست برترها بود.
واژگان کلیدی: سلامت روان، خودافشاگری، راست برتر، چپ برتر

مشاهده متن کامل مقاله
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بهزیستی استان تهران است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است
پیوندها
منوی اصلی