تعداد مشاهده : ۰
بررسی پایان نامه های دانشجویی

 عنوان پایان نامه: طراحی و اعتباریابی آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی برای کودکان 6-4 ساله فارسی زبان
دانشگاه: علوم بهزیستی و توانبخشی 
رشته تحصیلی: گفتاردرمانی
مقطع تحصیلی: دکتری
پژوهشگر: فاطمه حارث آبادی
استادان راهنما: دکتر طاهره سیما شیرازی، دکتر عباس عبادی
سال تحصیلی: 1349
پژوهشگر در چکیده رساله خود چنین می نگارد: « نحو در بین سایر مؤلفه های زبانی، بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده است و در اختلالات زبانی، مشکلات مربوط به این مؤلفه، از رایج ترین مشکلات زبانی هستند. برای بررسی این مؤلفه، استفاده از ابزاری روا و پایا مورد نیاز است اما کمبود آزمون های رسمی، یکی از مشکلات اصلی آسیب شناسان گفتار و زبان در ایران می باشد. بنابراین، با توجه به ضرورت بررسی ویژگی های این مقوله زبانی، هدف مطالعه حاضر، طراحی و تعیین روایی و اعتبار آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله ایرانی بود. این مطالعه، یک پژوهش ترکیبی است که با یک رویکرد کیفی برای تعیین ساخت های دستوری آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی در کودکان 4 تا 6 ساله، آغاز و فرم اولیه این آزمون طراحی شد و سپس طی یک مطالعه کمی، ویژگی های روانسنجی آن تعیین گردید. 260 کودک 4 تا 6 ساله فارسی زبان از مهدکودک های شمال، مرکز و جنوب شهر تهران در این مطالعه شرکت داشتند. طی انجام پژوهش کیفی؛ با روش مصاحبه انفرادی، از نظر متخصصان( آسیب شناسان گفتار و زبان و زبان شناسان) استفاده شد. روایی محتوایی آزمون با استفاده از نظر متخصصان و روایی صوری نیز از طریق اجرای آزمون روی 20 کودک طبیعی به دست آمد. هم چنین، شواهد روایی سازه (روایی همگرایی، تمایزگذاری سنی و جنسیتی)، اعتبار ( باز آزمایی، بین ارزیاب و همسانی درونی) بررسی گردید. سطح معنی داری، 0/50 در نظر گرفته شد. در مطالعه کیفی؛ بعد از تجزیه تحلیل محتوای مصاحبه ها، 23 ساخت دستوری، به عنوان ساخت های پر بسامد و مهم کودکان4 تا 6 ساله فارسی زبان انتخاب شدند که از روایی محتوایی بالای 70 درصد برخوردار بودند. آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی بر اساس نظر متخصصان از روایی محتوایی خوبی برخوردار بود  (80<CVI). مقایسه نتایج آزمون مورد مطالعه با خرده آزمون تکمیل دستوری آزمون رشد زبان، حاکی از روایی همگرای دو آزمون بود (0/5=pr). بررسی روایی سازه نیز، تأثیر سن و جنسیت را بر نمرات آزمون نشان داد(0/000= p). نتایج مربوط به بررسی  اعتبار آزمون - باز آزمون و اعتبار بین ارزیابان به ترتیب، ضریب اعتبار برابر با 0/19 و بالای 0/9 را نشان داد. هم چنین، آزمون از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود(0/28=KR21). آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی، اولین مقیاس روا و معتبری است که ویژگی های صرفی- نحوی کودکان فارسی زبان 4 تا 6 ساله را به صورت انحصاری و دقیق ارزیابی می کند».
این رساله در 5 فصل و 158 صفحه ( ضمایم و چکیده انگلیسی نیز شماره گذاری شده است)، نگارش گردید. فصل اول، به کلیات پژوهش اختصاص پیدا کرد. اما بر خلاف روال اغلب پایان نامه ها در گروه های تخصصی، پس از مقدمه، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق توأمان آمده است. در پی آن نیز به تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته شد، که اصولاً در ترتیب مطالب فصل اول یعنی کلیات پژوهش، این بخش (تعریف اصطلاحات) در انتها و پس از بیان اهداف، فرضیه ها و یا سؤال ها قرار می گیرد. در سایر پایان نامه های دانشگاه علوم بهزیستی نیز، همین ساختار رعایت شده و معلوم نیست تغییر این ساختار به چه دلیل است. سایر فصول از سازماندهی منطقی برخوردار هستند.
پژوهشگر در محدودیت های پژوهش خود به قابلیت تعمیم محدود این پژوهش اشاره دارد. این موضوع با توجه به انجام نمونه گیری در شهر تهران، دور از انتظار نیست. نبود آزمونی برای استفاده به عنوان استاندارد طلایی در باره حساسیت و ویژگی آزمون نیز، از محدودیت هایی بود که پژوهشگر به آن اشاره نمود. نبود آزمون های مناسب در زمینه سنجش گفتار و مختصات آن، از مشکلاتی می باشد که پژوهشگر به آن اشاره نموده است. در سایر پایان نامه های رشته آسیب شناسی گفتار و زبان که به ساخت آزمون اختصاص یافته اند، این مهم مورد توجه قرار گرفته است. در هر رشته علمی، ساخت آزمون های مناسب، دقیق و مبتنی بر اصول علمی و تعیین روایی و اعتبار آن، کار آسانی نیست و نیازمند صرف زمان و دقت نظر علمی می باشد. تلاش هایی که در این راستا صورت می گیرد، قابل تقدیر است. امید که باز آزمایی این آزمون ها در گذر زمان، تعیین نقاط قوت و ضعف آزمون ها و اصلاح مداوم آنها بتواند منجر به ساخت ابزارهایی دقیق شود که در زمینه تشخیص، راهگشای متخصصان باشد.

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران در سال1349
دانشگاه: علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تحصیلی: مدیریت توانبخشی 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 
پژوهشگر: مهران کاهه
سال تحصیلی:1349
پژوهشگر در چکیده پژوهش خود چنین می نگارد: « خودپنداره، خودکارآمدی و خودمدیریتی، از مهم ترین متغیرهای حوزه سالمندی هستند که به خصوص در آسایشگاه های سالمندی مورد توجه ویژه قرار دارند.
هدف از این مطالعه، تعیین رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی سالمندان آسایشگاه های سالمندی شهر تهران در سال 1349 بود. این مطالعه توصیفی - تحلیلی، به روش مقطعی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران در سال1349بود. بر اساس فرمول کوکران، نمونه این پژوهش 712 نفر از سالمندان بودند که به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای خوشه ای - تصادفی انتخاب شدند که در آن، آسایشگاه های سالمندی، خوشه های مطالعه بودند و به نسبت سالمندان هر آسایشگاه به صورت تصادفی، نمونه گیری به عمل آمد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های دموگرافیک، مقیاس خودپنداره راجزر، مقیاس خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه خودمدیریتی استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و به وسیله شاخص های آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، درصد و انحراف معیار و آزمون های آمار استنباطی شامل کالموگروف - اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش، 217سالمند 60 تا 95 ساله (144 زن و 73 مرد) به عنوان نمونه حضور داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین خودپنداره، خودکارآمدی و خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران به ترتیب 1/47+8/25 ، 4/00+17/68 و  11/59+59/69 بود. از سوی دیگر، نتایج آزمون همبستگی نشان داد که خودپنداره با خودکارآمدی، خودپنداره با خودمدیریتی و خودکارآمدی با خودمدیریتی در سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران ارتباط معنادار دارد (0/05>P). و خودپنداره و خودکارآمدی نزدیک به 14 درصد، متغیر خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران را تبیین می کنند. بر اساس یافته های این پژوهش، سالمندان مقیمآسایشگاه های سالمندی شهر تهران خودپنداره ضعیف، خودکارآمدی پایین و خودمدیریتی نامطلوب داشتند. یافته ها نشان داد که با افزایش خودپنداره و خودکارآمدی در سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی، خودمدیریتی آنان افزایش می یافت. بنا بر یافته های پژوهش، به نظر می رسد؛ خودپنداره و خودکارآمدی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران بر خودمدیریتی آنان اثر گذار است. در همین رابطه، برای افزایش خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران، به دست اندرکاران و مسئولان مربوطه پیشنهاد می گردد؛ توجه ویژه ای به مقوله های خودپنداره و خودکارآمدی و راهکارهای ارتقای آنها داشته باشند». این پایان نامه در 5 فصل و 111 صفحه نگارش شده است.
در بررسی چکیده به نکاتی بر می خوریم که در این جا به آن می پردازیم؛ اصولاً چکیده باید بیانگر سیر مراحل پژوهش و نتایج به دست آمده باشد و به شکل مختصر، صریح و روشن بیان گردد، به گونه ای که خواننده یک گزارش تحقیقی، پایان نامه و یا مقاله با مطالعه چکیده، به اصل موضوع آن پژوهش و یا مقاله دست یابد. علیرغم آنکه دانشگاه ها و مجلات معتبر علمی می توانند چهار چوب های خاصی برای تدوین چکیده معرفی نمایند اما اصل رعایت اختصار و در عین حال جامعیت، در همه مدل ها باید لحاظ شود.
در چکیده حاضر، پژوهشگر به ذکر نکاتی پرداخته که ضروری نبوده است. از جمله: توضیح جزء به جزء ورود اطلاعات به نرم افزار و ذکر نام شاخص های آمار توصیفی، تکرار دوباره حجم نمونه، ذکر میانگین به دست آمده از متغیرها و آزمون های روایی مربوط به تحلیل استنباطی نتایج پژوهش.
درباره روش نمونه گیری، ما به عبارتی طولانی بر می خوریم: « روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای خوشه ای - تصادفی». می دانیم که واژه احتمالی، خود معادل تصادفی است و به عبارت دیگر، نمونه گیری احتمالی، انتخاب افراد و واحدهای مطالعه به صورت تصادفی است تا اطمینان حاصل شود که انتخاببر اساس شانس است و نیز شانس مساوی برای انتخاب شدن هر یک از واحدهای نمونه وجود دارد. حال، این عبارت طولانی به جای آنکه روش نمونه گیری را به طور ساده و قابل فهم بیان کند، خواننده را در فهم روش نمونه گیری با اشکال مواجه می سازد.
لازم به ذکر است که پژوهشگر، انجام این پژوهش را در شهر تهران عنوانمی نماید. آنچه که با واژه شهر تهران به ذهن متبادر می شود، همه مناطق تهران است. اما این پژوهش، تهران بزرگ یعنی مناطق شمال و جنوب را در بر 
نمی گیرد. گفتنی است که بر اساس تقسیم بندی سازمان بهزیستی؛ مناطق بهزیستی در تهران بزرگ به سه منطقه شمال، جنوب و شهرستان تهران تقسیم می شود. در این تقسیم بندی، شهرستان تهران، مناطق شرق - غرب و مرکزی را در بر می گیرد. پژوهش فعلی نیز در همین محدوده انجام شده است. بنابراین، در تعمیم نتایج پژوهش حتی به تهران بزرگ نیز باید با احتیاط عمل کرد.
در فصل اول یعنی کلیات پژوهش، پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت پژوهش، به تعریف واژگان پرداخته شده است. در پایان نامه های اغلب دانشگاه ها و از جمله دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نحوه نگارش رایج به این ترتیب است که تعریف واژگان پس از بیان اهداف و فرضیه ها و یا سؤال های پژوهش قرار می گیرد. اما در پایان نامه های بررسی شده در این شماره، این مطلب به چشم می خورد که تعریف واژگان پس از اهمیت و ضرورت پژوهش قرار داده شده است. این موضوع می تواند ناشی از تغییر ساختار نگارش فصل اول در دانشگاه مربوطه باشد. احتمال دیگر آن است که هر دو ساختار نگارش فصل اول ( ساختار مرسوم و ساختار جدید) از نظر دانشگاه پذیرفته شده است.
در فصل دوم، به تعریف و توضیح متغیرها پرداخته شد. از مزایای فصل دوم، مختصر بودن و پرهیز از ارایه توضیح اضافی است. در بررسی متغیرها، از الگوی ثابتی پیروی نشده است. با توجه به این که جامعه آماری پژوهش حاضر سالمندان بودند، جا داشت که پژوهشگر در باره ویژگی های دوره سالمندی، اطلاعات کافی ارایه می نمود. در بررسی پژوهش های پیشین نیز، با توجه به عنوان پژوهش فعلی، اطلاعات کمی ارایه شده است.
بر مبنای نتایج پژوهش که در فصل پنجم به آن پرداخته شد؛ خودپنداره، خودکارآمدی و خودمدیریتی سالمندان مورد مطالعه در حد پایین، گزارش گردید. همراه با افزایش خودپنداره و خودکارآمدی، خود مدیریتی افزایش یافته است. البته هم چنان که پژوهشگر در محدودیت های پژوهش اشاره نمود، رابطه این سه متغیر، رابطه همبستگی است و یکی را نمی توان علت دو تای دیگر قلمداد کرد. احتمال دارد که پایین بودن هر سه متغیر مذکور، ناشی از علت یا عوامل دیگری باشد که در این پژوهش به آن اشاره نگردید. سالمندی، دوره ای از زندگی است که بنا به عوامل مختلف از جمله: باورهای فرهنگی جامعه، امکانات مادی و معنوی در دسترس، حمایت های اجتماعی و بیش از همه، چگونگی گذراندن دوران های تحول تاکنون، جلوه های متعددی دارد. بررسی ویژگی های دوره سالمندی در فصل دوم، بررسی پژوهش هایی که به مقایسه وضعیت سالمندان در جوامع مختلف پرداخته اند؛ می توانست، پژوهشگر را در ارایه تحلیلی پربارتر از نتایج پژوهش خود، یاری نماید.
  تهیه وتنظیم :        
                                                         دکتر لیلا چرم فروش جلالی
                                              روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بهزیستی استان تهران است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است
پیوندها
منوی اصلی